วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

                                             Capacitance :  ความจุไฟฟ้า
ตัวเก็บประจุ (capacitor หรือ condenser)
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน 
โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน
บางครั้ง
เรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser)
เป็น
อุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร
ความจุไฟฟ้า (Capacitance)
คือ ความสามารถในการเก็บประจุของตัวนำไฟฟ้า หรือ ปริมาณประจุไฟฟ้า ที่ทำให้ตัวนำมีค่าศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หน่วย
     
สมการหาค่า ความจุไฟฟ้า   หรือ 
     โดย  C คือ ความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ฟารัด (F) หรือ ไมโครฟารัด
              Q คือ ประจุบนทรงกลมที่ทำให้เกิดความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ (C)
              V คือ ศักย์ไฟ้าบนทรงกลม  มีหน่วยเป็น โวลต์ (v)
               a คือ รัศมีทรงกลม มีหน่วยเป็น เมตร (m)
         

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Viscosity explorer for 5/1 , 5/2 , 5/3


ให้นักเรียบนทำการทดลองเสมือนจริง เรื่อง viscosity คะแนนเต็ม 10 คะแนน


                                                                     click
คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียนสร้างการทดลอง โดย เลือก ชนิดของเหลว หรือ อุณหภูมิ นำมากำหนดเป็นตัวแปรต้น
   2. กำหนดตัวแปรควบคุม และตัวแปรตาม
   3. ทำการทดลอง
   4. บันทึกผลการทดลองในรูปของตาราง และสรุปผลการทดลอง
   5. จัดทำลงในกระดาษสมุด 1 แผ่น ให้เรียบร้อย 
   6. ข้อควรจำ ผลงานของนักเรียนคนใดที่เหมือนกัน จะไม่ได้รับการตรวจและให้คะแนน