วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Viscosity explorer for 5/1 , 5/2 , 5/3


ให้นักเรียบนทำการทดลองเสมือนจริง เรื่อง viscosity คะแนนเต็ม 10 คะแนน


                                                                     click
คำชี้แจง
    1. ให้นักเรียนสร้างการทดลอง โดย เลือก ชนิดของเหลว หรือ อุณหภูมิ นำมากำหนดเป็นตัวแปรต้น
   2. กำหนดตัวแปรควบคุม และตัวแปรตาม
   3. ทำการทดลอง
   4. บันทึกผลการทดลองในรูปของตาราง และสรุปผลการทดลอง
   5. จัดทำลงในกระดาษสมุด 1 แผ่น ให้เรียบร้อย 
   6. ข้อควรจำ ผลงานของนักเรียนคนใดที่เหมือนกัน จะไม่ได้รับการตรวจและให้คะแนน